U BENT HIER: Sofim › Consult › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wanneer ben ik verplicht outplacementbegeleiding aan te bieden?

  In het kader van het eenheidsstatuut is de outplacementverplichting uitgebreid. Men spreekt nu van de ‘nieuwe’ algemene regeling en de ‘bijzondere’ regeling 45+ (ondergeschikt aan de algemene regeling).

  In de algemene regeling is er een verplicht outplacementaanbod door de werkgever wanneer er cumulatief aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is ontslagen, maar niet om dringende reden;
  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebeurde met ofwel een opzeggingstermijn van minstens 30 weken ofwel een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken of met het resterende gedeelte van deze termijn;
  • De werknemer valt niet onder het toepassingsgebied van het ‘activerend beleid bij herstructurering’.

  In de bijzondere regeling 45+ is er een verplicht outplacementaanbod door de werkgever wanneer er cumulatief aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer valt niet onder de algemene regeling;
  • De werknemer is ontslagen, maar niet om dringende reden;
  • Op en ogenblik van het ontslag is de werknemer minstens 45 jaar;
  • Op het ogenblik van ontslag heeft hij ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever.

  Het recht wordt niet langer toegekend vanaf het moment dat de werknemer het pensioen kan aanvragen. 

   

  Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • wanneer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer minder dan de helft bedraagt van een voltijdse werknemer,
  • wanneer de werknemer die na het ontslag volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, niet beschikbaar moet zijn voor de algemene arbeidsmarkt. Het gaat hier om de volgende werknemers:
     • de werknemers die bruggepensioneerde worden in toepassing van de algemene bepalingen inzake brugpensioen uit zowel de oude als de nieuwe reglementering
     • de werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering die bruggepensioneerde worden in toepassing van de afwijkende bepalingen inzake brugpensioen uit zowel de oude als de nieuwe reglementering maar enkel voor zover zij op het einde van de opzegtermijn (niet verlengd door schorsing) of de termijn gedekt door een opzegvergoeding ofwel 58 jaar zijn ofwel een beroepsverleden van 38 jaar hebben
     • de werknemers die niet door de brugpensioenreglementering beoogd worden, die op het einde van de opzegtermijn (niet verlengd door schorsing) of de termijn gedekt door een opzegvergoeding ofwel 58 jaar zijn ofwel een beroepsverleden van 38 jaar hebben
     • de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het stads- en streekvervoer of één van de paritaire subcomités hiervan

  In deze laatste gevallen bent u enkel verplicht om een outplacementbegeleiding aan te bieden als de betrokken werknemers er uitdrukkelijk om vragen.

 • Wat gebeurt er wanneer u geen outplacementaanbod aan de werknemer doet?

  Wanneer u verplicht bent een outplacementbegeleiding aan te bieden, moet u binnen de wettelijke termijn, het outplacementaanbod aan de werknemer doen. Doet u dit niet, dan moet de werknemer u binnen de wettelijk vastgelegde termijn schriftelijk in gebreke stellen.

  Deze termijnen zijn verschillend naargelang het stelsel dat van toepassing is. In geval de werknemer een opzegtermijn heeft van minstens 30 weken, worden de termijnen gevolgd van het algemeen stelsel. Indien dit niet het geval is, en de werknemer is op het moment van het ontslag minstens 45 jaar worden de termijnen gevolgd vastgelegd in het bijzonder stelsel.  Voor meer informatie, neemt u gerust contact met ons op.

  Na de ingebrekestelling  beschikt u over één maand om alsnog een aanbod te doen.

  Na het aanbod heeft de werknemer één maand de tijd om zijn schriftelijke instemming te geven.

 • Kan het outplacementaanbod al tijdens de opzegtermijn gedaan worden?

  Aanbod door werkgever

  U kan al vanaf de kennisgeving van de opzeg en tijdens de opzegtermijn een outplacementaanbod aan de werknemer doen.

  De werknemer is echter niet verplicht om het aanbod al tijdens de opzegtermijn te aanvaarden. Hij beschikt sowieso over een termijn van één maand na de effectieve beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst om zijn instemming met het aanbod kenbaar te maken.

  Indien de werknemer toch tijdens de opzegtermijn met het aanbod instemt, dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘algemene regeling’ en de ‘bijzondere regeling 45+’:

  Algemene regeling

  Wanneer hij het aanbod aanvaardt, dan zal de begeleiding nog (verplicht) van start gaan tijdens de opzegperiode. De werknemer moet zijn sollicitatieverlof aanwenden voor de outplacementbegeleiding.

  Bijzondere regeling 45+

  • Hij aanvaardt het aanbod en de begeleiding start nog tijdens de opzegperiode
  • Hij aanvaardt het aanbod maar vraagt om de start van de begeleiding pas in te laten gaan na het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst

  Vraag van werknemer

  Enkel in de ‘bijzondere regeling 45+’ wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzeggingstermijn kan  de werknemer zelf al tijdens de opzegtermijn u om een outplacementaanbod verzoeken.

  U bent niet verplicht hierop in te gaan. Weigert u, dan moet u een aanbod doen aan de werknemer binnen een termijn van 15 dagen  ná het einde van de arbeidsovereenkomst. Gaat hij akkoord, dan bepalen jullie in onderling overleg wanneer de begeleiding ingaat.

  Voor de algemene regeling is dit niet van toepassing vermits het aanbod in ieder geval al tijdens de opzeggingstermijn moet plaatsvinden.

   

 • Hoe kan een werknemer een verzoek tot outplacementbegeleiding doen?

  De werknemers die enkel recht hebben op een outplacementbegeleiding wanneer zij er uitdrukkelijk om vragen, moeten dit verzoek schriftelijk tot de werkgever richten binnen de twee maanden na de kennisgeving van het ontslag. U moet dan een outplacementaanbod doen binnen de 15 dagen die volgen op dit verzoek. De werknemer heeft vervolgens nog 1 maand de tijd om al dan niet in te stemmen met het outplacementaanbod.  

 • Hoelang duurt de outplacementbegeleiding?

  De werknemer heeft recht op maximum 12 maanden outplacementbegeleiding:

  • tijdens de eerste twee maanden heeft hij recht op 20 uren begeleiding
  • indien hij na afloop van deze termijn van 2 maanden nog geen werk bij een nieuwe werkgever heeft  gevonden en geen beroepsactiviteit als zelfstandige heeft opgestart, wordt de procedure voortgezet gedurende een termijn van 4 maanden, opnieuw met 20 uren begeleiding in totaal
  • indien hij na afloop van deze nieuwe termijn van 4 maanden nog steeds geen werk gevonden heeft of geen beroepswerkzaamheid als zelfstandige heeft aangevat, krijgt hij nogmaals 20 uren begeleiding in totaal en dit gedurende 6 maanden
 • Wat als de werknemer na outplacementbegeleiding zijn nieuwe job verliest?

  Wanneer de werknemer zijn nieuwe job binnen 3 maanden na de indiensttreding weer verliest, kan hij vragen om de outplacementbegeleiding te hervatten (vanaf het moment waarop ze werd onderbroken). Dit moet hij aan de werkgever vragen binnen de maand nadat hij zijn nieuwe baan verloren heeft.

  Sofim Consult biedt echter een garantie van 12 maanden. Dit betekent dat ongeacht de situatie van de werknemer hij steeds bij ons terecht kan voor verder ondersteuning. Dit kan advies zijn mbt tot de nieuwe werksituatie of advies tijdens of na het opstarten van een onderneming. Hij hoeft dus niet opnieuw werkzoekende te zijn om te kunnen blijven rekenen op advies, dit gedurende 12 maanden.