U BENT HIER: Sofim › Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

 

Disclaimer

 

Privacy

Sofim [1] verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ...) in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan worden gebruikt door Sofim voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken.

Er wordt ook informatie bewaard in databanken en log-files die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de dienstengroep Sofim.

Sofim maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzet dient te gebeuren conform de wettelijke bepalingen inzake termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens.

Collectieve informatie, zoals om na te gaan welk deel van onze website het meest wordt bezocht, wordt wel geanalyseerd. Zij is echter op geen enkele manier verbonden met enige persoonlijke informatie. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website inhoudelijk en/of vormelijk te verbeteren.

Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door Sofim worden gewijzigd. In voorkomend geval zullen de gebruikers via de website of e-mail hiervan op de hoogte gehouden worden.
Informatie
Sofim streeft er naar om heldere en concrete informatie aan te bieden rond sociaal-juridische actualiteit en realiteit. Sofim verleent deze informatie op vrijwillige basis. We streven er steeds naar dit op een zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie via deze website, mail of andere electronische bronnen vanuit Sofim.
Aansprakelijkheid

Gezien de snelle evolutie van de (sociaal)juridische informatie is Sofim niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website of andere bronnen die vanuit Sofim worden gevoed. Niettemin stelt Sofim alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde gegevens niet correct zijn, gelieve Sofim zo snel mogelijk te verwittigen. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.

De aangeboden simulaties op deze website mogen niet verward worden met een offerte. De voorgestelde waarden en resultaten zijn richtinggevend en dienen dan ook als dusdanig geïnterpreteerd te worden. Offertes kunnen aangevraagd worden via info@sofim.be.

Sofim is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar Sofim op haar site een koppeling (hyperlink) voorziet.

Sofim kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker waardoor hij eventueel niet optimaal gebruik kan maken van de aangeboden dienstverlening. Ze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden on line dienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
De DIMONA dient voorafgaand aan de tewerkstelling te gebeuren. Een werknemer mag slechts zijn arbeid aanvatten op voorwaarde dat u in het bezit bent van een DIMONA-nummer. Wenst u via de online diensten van Sofim de aangifte uit te voeren, dan kan een vertraging optreden van de aangifte naar de RSZ-diensten. Wij adviseren u, wenst u zekerheid van tijdigheid, de aangifte rechtstreeks te doen via de RSZ-website.
 
U heeft als werkgever een RSZ- of ondernemingsnummer nodig en het rijksregisternummer van de werknemer.  Sofim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening.
 
Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik eenzijdig door Sofim worden gewijzigd. Gebruikers zullen via de website of e-mail hiervan op de hoogte worden gehouden.
Intellectual Property
Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo’s op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma’s en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan Sofim. Deze intellectuele rechten genieten de vereiste bescherming. Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sofim is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik. Enige inbreuk hierop opent het recht van Sofim op vergoeding van de schade, onverminderd strafrechtelijke vervolging.
Disclaimer applicaties
De toegang tot de applicaties wordt gegeven via een voor de klant en geregistreerde gebruiker unieke identificatieprocedure. De klant dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de login-gegevens niet in handen van derden komen. Schade ingevolge het niet naleven van deze zorgvuldigheidsplicht en/of het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden is uitsluitend ten laste van de gebruiker.
Het niet, niet tijdig of niet correct ontvangen van gegevens ingevolge technische storingen of laattijdige melding kan nooit aan Sofim ten laste gelegd worden.
De klant verbindt zich er toe om de informatie uit de applicaties van Sofim (lay out / inhoudelijk) strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding door te commercialiseren en/of door te spelen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Sofim, bij gebreke waaraan Sofim zich het recht voorhoudt om schadevergoeding te vorderen, onverminderd strafrechtelijke vervolging.
Het gebruik van het rijksregisternummer
Het Sectoraal Comité van het Rijksregister laat de werkgevers toe om, in het kader van verplichtingen die zijn opgelegd door een wet of een reglementaire bepaling, informatie te ontvangen of te verstrekken over het rijksregisternummer van hun werknemers.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de dienstengroep Sofim.

 
[1] De benaming ‘Sofim’ in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen en personen die deel uitmaken van de dienstengroep ‘Sofim’.