U BENT HIER: Sofim › Loonbeheer › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is een Dimona-aangifte?

  Een Dimona-aangifte is een elektronisch bericht waarmee u de RSZ op de hoogte brengt dat u een werknemer aanwerft of dat een werknemer de onderneming verlaat.

 • Welke werkgevers moeten een Dimona-aangifte doen?
  De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers met personeel in dienst.

  De Dimona-aangifte geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren die onder de deeltijdse leerplicht vallen, voor studenten (uitgenomen schoolstages), leerlingen en individuele beroepsopleidingen. Ook gedetacheerde werknemers en werknemers onderworpen aan een buitenlands stelsel van sociale zekerheid dienen eveneens aangegeven via Dimona.

  Sinds 01/07/2006 is ook in de horeca- en de tuinbouwsector de Dimona-aangifte verplicht.

 • Wanneer moet een Dimona-aangifte gebeuren?

  ​De aangifte dient te gebeuren:

  • In dienst: uiterlijk op het moment wanneer de werknemer prestaties aanvat (dus voor de indiensttreding en niet op het moment dat de werknemer het werk al heeft aangevat ).
   U mag een werknemer pas tewerkstellen nadat u het Dimona-nummer ontvangen heeft.
  • Uit dienst: uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de tewerkstelling (d.w.z. indien woensdag de laatste werkdag is, dient u uiterlijk donderdag de Dimona-aangifte te doen).
 • Welke gegevens zijn nodig om een Dimona-aangifte te doen?

  Om een Dimona-aangifte te doen, heeft u volgende gegevens nodig:

  • Dossiernummer Sofim
  • RSZ-inschrijvingsnummer als werkgever
  • Naam werknemer
  • Rijksregisternummer werknemer1: u vindt het rijksregisternummer terug op de identiteitskaart of op de SIS-kaart. Het rijksregisternummer begint met de omgekeerde geboortedatum
  • Datum indiensttreding2
  • Arbeiders uit de bouw nummer C3.2.A.
  • Datum uitdiensttreding en reden uitdienst
  • Paritair Comité

  1 Voor buitenlandse werknemers die niet beschikken over een Belgische identiteitskaart of een SIS-kaart, dient de aangifte te gebeuren via fax.

  2 Bij aangifte van studenten moet onmiddellijk de uitdienstdatum worden meegegeven evenals de tewerkstellingsplaats indien deze niet de maatschappelijke zetel is.

 • Hoe moet u een Dimona-aangifte doen?
  Voor de Dimona-aangifte van studenten en extra's kan u terecht op de RSZ-website. Hier heeft u de grootste flexibiliteit naar wijzigingen en schrappingen toe. Voor een optimaal gebruik kan u best een persoonlijke login aanmaken. Klik hier voor een handleiding die u door het proces loodst.
   
   
  De dimona-aangifte voor andere medewerkers (geen studenten en geen extra's) kan u tot 01/01/2015 via Sofinet doorgeven. Bij de aanmaak van een nieuwe medewerker wordt tevens de Dimona verzonden. Vanaf 13/01/2015 kan u hiervoor terecht in Sofim Online via de wizard 'Medewerker toevoegen' in Team Online. Klik hier voor meer informatie over Sofim Online.
   
   
  Bent u werkgever in de horeca-sector? Dan kan dit schema een handig hulpmiddel zijn:
  2014 10-15 Schema aangifte dimona horeca.jpg   
 • Wat als de Dimona-aangifte niet gebeurt?

  Bij uitblijven of bij laattijdige Dimona-aangifte zijn zware sancties voorzien.
  U riskeert bij overtreding een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en/of een geldboete van € 500  tot € 2.500 per werknemer voor wie een inbreuk is gepleegd met een maximum van € 125.000. Bij herhaling binnen een jaar na de vorige veroordeling kan de straf op het dubbel van het maximum worden gebracht.

  Aan de werkgever die zich niet schikt, kan in voorkomend geval een administratieve boete worden opgelegd van € 1.875 tot € 6.250 overeenkomstig de wet van 30 juni 1970 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.

  Sinds 1 januari 2009 kan de inspectie ook een solidariteitsbijdrage opleggen aan de werkgever die een werknemer tewerkstelt zonder een voorafgaandelijke Dimona-aangifte. De solidariteitsbijdrage is een forfaitair bedrag gelijk aan het drievoud van de basis-RSZ-bijdragen op het gemiddeld minimum maandinkomen voor een 21-jarige. De solidariteitsbijdrage bedraagt steeds minstens € 2.500 (per werknemer in overtreding). De bijdrage kan worden verminderd wanneer de werkgever bewijst dat de werknemer in de onmogelijkheid was om voltijdse arbeidsprestaties te leveren of indien in het betrokken kwartaal voor de betrokken werknemer reeds meer dan één dag prestaties werden aangegeven bij de RSZ.

 • Wat moet ik doen als ik personeel wil aannemen?
  U moet rekening houden met de volgende administratieve verplichtingen:
  • de RSZ
  • een vakantiefonds
  • een kinderbijslagfonds
  • een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • een Patronale Vereveningsdienst voor het gewaarborgd loon (enkel voor de bouw en minder dan 20 werknemers)
  • een polis arbeidsongevallen
  • een aansluiting voor de loonadministratie (zie Loonbeheer)

  U moet voorzien:

  • een contract
  • een arbeidsreglement
  • een personeelsregister
  • personeelspasje
  • een Dimona-aangifte

  Onze ervaren adviseurs kunnen u tips geven over de aanwerving, u op de hoogte brengen over de gangbare loon- en arbeidsvoorwaarden en u bijstaan met sociaal-juridisch advies.